Οι ορθογραφίες για το απαιτούμενο λεξιλόγιο του επιπέδου της Α junior με διαδραστικό τρόπο , όπως αυτό ορίζεται από το κοινό πλαίσιο αναφοράς στην ξενόγλωσση εκπαίδευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.