Οι ορθογραφίες για το απαιτούμενο λεξιλόγιο του επιπέδου Α2 με διαδραστικό τρόπο , όπως αυτό ορίζεται από το κοινό πλαίσιο αναφοράς στην ξενόγλωσση εκπαίδευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.